Vietnamese
Lullabies

viet bài hát ru

Một bài hát ru là một bài hát nhẹ nhàng, thường được hát cho trẻ em trước khi đi vào giấc ngủ, với ý định đẩy nhanh quá trình đó. Kết quả là họ thường đơn giản và lặp đi lặp lại. Lullabies có thể được tìm thấy trong mọi nền văn hóa và kể từ thời kỳ cổ đại.
 
   
Oh Cò và Đêm Heron

"Oh cò và đêm diec,
Tai sao anh lai buoc trên cây lúa cua tôi? "
Yêu cau nguoi nông dân.
Các cò và đêm tra loi diec,
"Không, không, chúng tôi đã làm không. Chúng tôi đang đung
trên con đuong,
nhung nhung nguoi khác bi cáo buoc chúng tôi làm đieu đó.
Ho van ngoi đó,
neu ban không tin chúng tôi, ban có the đat cuoc. "

***

Oh Stork and Night Heron

"Oh stork and night heron,
Why did you step on my rice plants?"
Asks the farmer.
The stork and night heron reply,
"No, no, we did not. We were standing on the path,
but other people accused us of doing that.
They are still sitting there,
if you do not believe us, you can make a bet."
Đàn chim trang

Mot đàn chim trang có hình thành mot "v".
Hãy đen gap tôi sau gio hoc!
Nho đen đây! Anh đi đâu, đàn chim trang?
Ve nhà nhanh chóng! nhanh chóng! Ve nhà nhanh chóng! nhanh chóng!

Mot đàn chim trang có hình thành mot "v".
Hãy đen gap tôi sau gio hoc, vì vay chúng tôi se ve nhà cùng nhau.
Nho đen đây! Tôi se không đi dao.
Chim trang bay theo moi huong.
Chim trang bay theo moi huong.

***

A Flock of White Birds

A flock of white birds takes up a "v" formation.
Come meet me after school!
Remember to come here! Where are you going, flock of white birds?
Go home quick! quick! Go home quick! quick!

A flock of white birds takes up a "v" formation.
Come meet me after school, so we'll go home together.
Remember to come here! I'm not going for a walk.
White birds flying in all directions.
White birds flying in all directions.
   
 Cháu yên bā Bā oi Bā, cháu yên bā oi, tóc bā trang, maū trang nhu mây. Cháu yên bā, cháu biet bā vui.

 ***
It's Yen, Granny Granny, it's Yen, Granny, Your hair is white, as white as the clouds. It's Yen, Granny, I know that you're happy.